methyl [5-cyano-1-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl]carbamate

methyl [5-cyano-1-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl]carbamate