methyl [5-cyano-4-methyl-1-(4-methylphenyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl]carbamate

methyl [5-cyano-4-methyl-1-(4-methylphenyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl]carbamate