2-(2-fluorophenoxy)-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide

2-(2-fluorophenoxy)-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide