methyl 3-({[5-(2-methylphenyl)-2H-tetrazol-2-yl]acetyl}amino)thiophene-2-carboxylate

methyl 3-({[5-(2-methylphenyl)-2H-tetrazol-2-yl]acetyl}amino)thiophene-2-carboxylate