ethyl (5-methyl-1H-tetrazol-1-yl)acetate

ethyl (5-methyl-1H-tetrazol-1-yl)acetate