N-(2-fluorophenyl)-1,3-benzoxazol-2-amine

N-(2-fluorophenyl)-1,3-benzoxazol-2-amine