1-(3-chlorophenyl)-3-{4-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl}urea

1-(3-chlorophenyl)-3-{4-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl}urea