1-(2,4-difluorophenyl)-3-{4-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl}urea

1-(2,4-difluorophenyl)-3-{4-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl}urea