1H-benzimidazol-2-ylmethyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate

1H-benzimidazol-2-ylmethyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate