N-{4-[(2-phenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)sulfonyl]phenyl}acetamide

N-{4-[(2-phenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)sulfonyl]phenyl}acetamide