1-[3-methyl-4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]pyrrolidin-2-one

1-[3-methyl-4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]pyrrolidin-2-one