N-(2,6-Dimethyl-phenyl)-4-methoxy-3-tetrazol-1-yl-benzenesulfonamide

N-(2,6-Dimethyl-phenyl)-4-methoxy-3-tetrazol-1-yl-benzenesulfonamide