methyl 4,5-dimethoxy-2-({[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]acetyl}amino)benzoate

methyl 4,5-dimethoxy-2-({[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]acetyl}amino)benzoate