ethyl [5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2H-tetrazol-2-yl]acetate

ethyl [5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2H-tetrazol-2-yl]acetate