3-methoxy-N-{4-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl}benzamide

3-methoxy-N-{4-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl}benzamide