4-amino-3-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl]-1,2-thiazole-5-carboxylic acid

4-amino-3-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl]-1,2-thiazole-5-carboxylic acid