ethyl 4-amino-3-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}-1,2-thiazole-5-carboxylate

ethyl 4-amino-3-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}-1,2-thiazole-5-carboxylate