methyl 1-[4-(dimethylamino)-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate

methyl 1-[4-(dimethylamino)-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate