N-(2-ethoxyphenyl)-4-(4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)butanamide

N-(2-ethoxyphenyl)-4-(4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)butanamide