4-[5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-2-methylquinoline

4-[5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-2-methylquinoline