(3,4-dimethoxyphenyl)(1H-imidazol-5-yl)methanone

(3,4-dimethoxyphenyl)(1H-imidazol-5-yl)methanone