1,3-dimethyl-7-phenyl-8-(pyridin-2-ylmethyl)-1H-imidazo[2,1-f]purine-2,4(3H,8H)-dione

1,3-dimethyl-7-phenyl-8-(pyridin-2-ylmethyl)-1H-imidazo[2,1-f]purine-2,4(3H,8H)-dione