8-bromo-7-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione

8-bromo-7-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione