2-[(3,4-diethoxyphenyl)acetyl]-5,5-dimethyl-3-(methylamino)cyclohex-2-en-1-one

2-[(3,4-diethoxyphenyl)acetyl]-5,5-dimethyl-3-(methylamino)cyclohex-2-en-1-one