5-[(2,4-difluorophenoxy)methyl]-3-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole

5-[(2,4-difluorophenoxy)methyl]-3-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole