ethyl 4-amino-3-[(2-chlorophenyl)carbamoyl]pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxylate

ethyl 4-amino-3-[(2-chlorophenyl)carbamoyl]pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxylate