4-(4-ethyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)morpholine

4-(4-ethyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)morpholine