1-(3-methylphenyl)-3-[(3-methylphenyl)amino]-1,4,5,6-tetrahydro-2H-indol-2-one

1-(3-methylphenyl)-3-[(3-methylphenyl)amino]-1,4,5,6-tetrahydro-2H-indol-2-one