1-(4-methylphenyl)-3-[(4-methylphenyl)amino]-1,4,5,6-tetrahydro-2H-indol-2-one

1-(4-methylphenyl)-3-[(4-methylphenyl)amino]-1,4,5,6-tetrahydro-2H-indol-2-one