1-{2-[(2-cyano-4,5-dimethoxyphenyl)amino]-2-oxoethyl}piperidine-4-carboxamide

1-{2-[(2-cyano-4,5-dimethoxyphenyl)amino]-2-oxoethyl}piperidine-4-carboxamide