N-(2-cyano-4,5-dimethoxyphenyl)-2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]acetamide

N-(2-cyano-4,5-dimethoxyphenyl)-2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]acetamide