N-(2-cyano-4,5-dimethoxyphenyl)-2-(4-phenylpiperazin-1-yl)acetamide

N-(2-cyano-4,5-dimethoxyphenyl)-2-(4-phenylpiperazin-1-yl)acetamide