3-methyl-N-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)carbamoyl]benzamide

3-methyl-N-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)carbamoyl]benzamide