{1-[2-(4-chloro-3-methylphenoxy)ethyl]-1H-indol-3-yl}(cyclopropyl)methanone

{1-[2-(4-chloro-3-methylphenoxy)ethyl]-1H-indol-3-yl}(cyclopropyl)methanone