2-methyl-4-{[(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)sulfanyl]methyl}-1,3-thiazole

2-methyl-4-{[(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)sulfanyl]methyl}-1,3-thiazole