6-(benzylamino)-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide

6-(benzylamino)-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide