{3,5-dimethyl-4-[(thiophen-2-ylcarbonyl)amino]-1H-pyrazol-1-yl}acetic acid

{3,5-dimethyl-4-[(thiophen-2-ylcarbonyl)amino]-1H-pyrazol-1-yl}acetic acid