6-methyl-5-[2-(3-methylphenoxy)ethyl]-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one

6-methyl-5-[2-(3-methylphenoxy)ethyl]-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one