4-amino-2-[(4-fluorophenyl)amino]-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,3-thiazole-5-carboxamide

4-amino-2-[(4-fluorophenyl)amino]-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,3-thiazole-5-carboxamide