4-{5-[(4-fluorophenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl}pyridine

4-{5-[(4-fluorophenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl}pyridine