1-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)piperazin-1-yl]-2-methoxyethanone

1-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)piperazin-1-yl]-2-methoxyethanone