1-(4-ethylphenyl)-4-[(4-fluoro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperazine

1-(4-ethylphenyl)-4-[(4-fluoro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperazine