1-(4-ethylphenyl)-4-[(4-fluoro-3-methoxyphenyl)sulfonyl]piperazine

1-(4-ethylphenyl)-4-[(4-fluoro-3-methoxyphenyl)sulfonyl]piperazine