1-(2-methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine

1-(2-methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine