N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxamide

N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxamide