1-(5-chloro-2-methylphenyl)-4-[(5-fluoro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperazine

1-(5-chloro-2-methylphenyl)-4-[(5-fluoro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperazine