3-[3-(thiophen-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-2H-chromen-2-one

3-[3-(thiophen-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-2H-chromen-2-one