2-{[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino}-7,7-dimethyl-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one

2-{[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino}-7,7-dimethyl-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one