4-(phenylsulfonyl)-1H-pyrazol-5-amine

4-(phenylsulfonyl)-1H-pyrazol-5-amine