5-methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)sulfanyl]-2-phenylpyrimidine

5-methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)sulfanyl]-2-phenylpyrimidine